รอบรู้เรื่องบ้านกับการขออนุญาตก่อสร้างก่อนทำการสร้างบ้าน

การขออนุญาตก่อสร้าง หรือแม้แต่การต่อเติมบ้านที่มีขนาดกว้างกว่า 5 ตารางเมตร จำเป็นที่จะต้องมีการขออนุญาต เนื่องจากประเด็นสำคัญเพื่อจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และป้องกันเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้อยู่อาศัยรอบข้างด้วย

จึงจะต้องมีการเตรียมเอกสาร แบบแปลนต่างๆจากผู้ออกแบบ รวมไปถึงเอกสารต่างๆจากผู้รับเหมาเพื่อนำมายื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางราชการ จึงจะเริ่มทำการก่อสร้างได้

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างมีอะไรบ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
 • แบบแปลนก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้ทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องที่จะขออนุญาตก่อสร้าง

 • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินโดยตรง)
 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
 • หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว(กรณีที่ีอยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
 • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
 • แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )
 • หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 • แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
 • เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)

ข้อเสียที่ตามมาหากไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง

ข้อเสียที่จะเกิดขึ้น จากการก่อสร้าง ต่อเติมที่ไม่ได้ทำการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาในการพิจารณารวมประมาณ 45 วันอาจจะถึงขั้นถูกดำเนินคดีจำคุก หรือส่วนใหญ่มักจะโดนปรับ เป็นเงินจำนวนสูงมาก นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้าง และนับรวมที่มีการแจ้งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และให้หยุดดำเนินการก่อสร้างแล้ว

ระยะเวลาภายใน 60 วัน จะโดนปรับเพิ่มเป็นรายวันจนกว่าจะดำเนินการรื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และยังมีโทษจำคุกอีกด้วย หรือในบางครั้งที่ถึงแม้จะหยุดก่อสร้างแล้ว แต่ยังไม่ทำการรื้อถอน ถึงแม้ว่าจะถูกศาลพิพากษาคดีจนเสร็จแล้ว ก็ยังจะมีค่าปรับเป็นรายวันต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการรื้อถอนให้เสร็จสิ้น

ซึ่งบางรายอาจจะไม่รู้ในกฏหมายข้อนี้ จนปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเป็นปีๆ ก็เป็นเหตุให้สูญเสียเงินไม่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply