สิริมงคล

การนับถือหรือการไหว้พระพิฆเนศในประเทศไทยเป็นที่นิยมในกลุ่มคนหลาย ๆ อาชีพ พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) ...